ใบรับรองมาตรฐาน
เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่เรามอบให้ด้วยความใส่ใจ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด  จึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตามหลักสากล  โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบคุณภาพที่สำคัญดังนี้
   
ISO 9001:2008
การผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทฯ นั้น ได้รับการรับรองจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ว่ามีการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารวิธีการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน
   
GMP & HACCP
บริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP)    รวมทั้งมีการจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) โดยมีการวิเคราะห์อันตรายทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อกำหนดจุดวิกฤตและค่าวิกฤตที่ต้องควบคุม รวมถึงการกำหนดระบบในการเฝ้าระวังและทวนสอบ โดยในส่วนของกระบวนการผลิตน้ำมัน ถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน และ ไขมันพืช บริษัทฯ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับกระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์
   
Kosher
เป็นมาตรฐานที่รับรองว่า ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่มีการติดตราสัญลักษณ์รับรองดังกล่าว     มีความเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด       และหลักเกณฑ์ที่อนุญาตให้รับประทานได้ สอดคล้องตามหลักของศาสนา “ยูดาย” หรือข้อกำหนด “โคเชอร์ ” ซึ่งเป็นภาษาฮีบรูว์ แปลว่า “สะอาด” หรือ “เหมาะสม” โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรอง และได้รับการเข้าตรวจประเมินจากนักการศาสนา “แรบไบ” จาก Union of Orthodox Jewish Congregations of America
   
Halal
ทางบริษัทฯ             ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตาม หลักบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย    และ    คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้สามารถใช้ “เครื่องหมายรับรองฮาลาล” ได้
   
Thailand Trust Mark
บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรก ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ      เป็นสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยม      ที่ผ่านการคัดสรรแล้วจาก ประเทศไทย
   
ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์  หรือ  ฉลากลดโลกร้อน 

เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) คือ ฉลากที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์  สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonlabel/

   
Carbon Footprint

ด้วยความตระหนักของทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อวิกฤตภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ต่อประชากรโลกปัจจุบันและอนาคต ทางทีมผู้บริหารจึงได้เร่งดำเนินการให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงค่า คาร์บอนฟุตพรินท์ (CFP) ของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยผ่านการตรวจประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาชน (อบก) เพื่อนำมาสู่การพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgo.or.th

   
Carbon Neutral

"Carbon Neutral" หมายถึง การซื้อคาร์บอนเครดิต มาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากองค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ หรือ บุคคล "เท่ากับศูนย์" สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgo.or.th

   
คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/ 

   
Superbrands

Superbrands คือหน่วยงานอิสระที่ทำงานด้านการวัดและประเมินความเป็นเลิศของแบรนด์เพื่อทำการ  โปรโมทความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ โครงการ Superbrands ได้รับการยอมรับว่าเป็นการมอบรางวัลที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้านแบรนด์ของโลก ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นจากการสำรวจจากผู้บริโภคจากทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการตลาด และ คณะกรรมการอิสระของซุปเปอร์แบรนด์เป็นผู้ร่วมทำการโหวต โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกสามเกณฑ์หลักด้วยกันคือ คุณภาพของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค  และ เอกลักษณ์ของแบรนด์

   

อย.ควอลิตี้ อวอร์ด

ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่ 2552  เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจริยธรรมและใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

   
Sedex  
ด้วยแนวความคิดที่ว่า การให้ความสำคัญกับ “พนักงาน” เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กร และคุณภาพสินค้าที่ดี นำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนในสังคม ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม โดยได้รับการตรวจประเมินจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำการเข้าดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sedex.org.uk
   
ISO 14001 : 2004  
บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้รับการตรวจรับรอง ISO 14001 : 2004 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด  ซึ่งเป็นเครื่องชี้บ่งถึงประสิทธิภาพขององค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับองค์กร และสังคมภายนอก
   
FSSC 22000 : 2013  
บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 : 2013 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงการให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารของบริษัทฯ โดยการได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จะครอบคลุมถึงการได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) และหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) ไปพร้อมๆ กัน
   
ISO 50001 : 2011    
บริษัทธนากรฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน  ISO 500001 : 2011 จากบริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการใช้พลังงานของประเทศโดยรวม
   
OHSAS 18001: 2007   
บริษัทธนากรฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  OHSAS 18001 : 2007  จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งแสดงถึงการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ดี ความปลอดภัยของพนักงานระหว่างการปฏิบัติงานและสังคมภายนอก