Oil Phase Winterization
ด้วยความใส่ใจในผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จึงได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตอยู่เสมอ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
   
Oil Phase Winterization
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังนำเทคโนโลยี Oil Phase Winterization เข้ามาใช้ในการกำจัดไขออกจากน้ำมันดอกทานตะวัน     โดยสามารถแยกหรือกำจัดไขออกจากน้ำมัน ดอกทานตะวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องใช้ตัวทำละลาย ทำให้ลดขั้นตอนการแยกตัวทำละลายออกจากน้ำมัน จึงช่วยประหยัดพลังงานและส่งผลให้น้ำมันมีคุณภาพดีขึ้น คงความใสไม่เป็นไขได้ยาวนาน แม้เก็บในที่ที่มีอุณหภูมิต่ำ