Thin Film Evaporator
ด้วยความใส่ใจในผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทางบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด จึงได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตอยู่เสมอ โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ ดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
   
Thin Film Evaporator
เทคโนโลยีการระเหยโดยใช้ Thin Film Evaporator นี้มีประโยชน์ในกระบวนการผลิตเลซิทิน โดยเทคโนโลยีดังกล่าวจะทำให้เกิดการระเหยความชื้นออกจากยางเหนียว (Gum) แบบต่อเนื่อง     โดยใช้ระยะเวลาสั้นเพียง 2 นาทีในการระเหยความชื้นออกจาก ยางเหนียวภายใต้สุญญากาศ ซึ่งทำให้ได้ผลิตภัณฑ์เลซิทินที่มีสีเหลืองอำพัน และยังคงคุณค่าของสารอาหารตามธรรมชาติไว้อย่างครบถ้วน