รางวัลต่างๆ
     
 CSR-DIW Continuous Award  2013      FDA Quality Award 2013    
     
  CSR-DIW Award 2012        The  Best Improvement Award    
     

  รางวัลสนับสุนโครงการส่งเสริม
การปลูกทานตะวันครบวงจรปลายฤดุฝน

         
     
ISO 9001:2008       ISO 9001:2008    
     
            
     
SSQR 2005        รักแม่ รักแม่น้ำ    
     
  รางวัลสนับสนุนโครงการ
โชห่วย ช่วยชาติ ร้านถูกใจ