จริยธรรมทางธุรกิจ
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์ น้ำมันพืช จำกัด ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลัก บรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้กำหนด “จริยธรรมทางธุรกิจ” ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ถือเป็นแนวทางปฎิบัติ ในการทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่พึงมีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ ที่ว่า

           
“เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง”
           
เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพดังกล่าว บริษัทฯ จึงดำเนินการดังนี้
           
พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ   พัฒนาพนักงาน กระบวนการผลิต และสินค้า อย่างมีนวัตกรรมและยั่งยืน
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลและตรงตามความต้องการของลูกค้า   ดำเนินธุรกิจตามจรรยาบรรณของสังคม และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการควบคุมและบริหารปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา    
           
ภายใต้นโยบายคุณภาพดังกล่าว คณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้ติดตามกำกับดูแลและพัฒนาให้บริษัทฯเป็นองค์กรที่มีคุณภาพในทุกๆ องค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตลอดไป