นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
ทุกย่างก้าวที่มั่งคงของเราในวันนี้ คือ ย่างก้าวที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค ชุมชน หรือสังคม ดังนั้นในทุกก้าวของเรา จึงมีความมุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน
ทุกความปลอดภัยของผู้บริโภค ทุกผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นสิ่งที่เราเฝ้าทบทวนอย่างสม่ำเสมอในการดำเนินธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อกำหนดอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการพัฒนา การปรับปรุงและนำไปสู่การสร้างรากฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน