วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
วิสัยทัศน์  “เป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากพืชน้ำมัน ด้วยนวัตกรรมด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

พันธกิจ  “ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน”
โดยเราจะดำเนินการดังนี้
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร  
     
ค่านิยมร่วม  “เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้” 
โดยเราดำเนินการดังนี้
มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กรอยู่เสมอ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ทำงานเป็นทีม