โปรดอ่านอย่างละเอียดและดำเนินการดังต่อไปนี้
1. กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
2. กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อประโยชน์ในการได้รับพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับบริษัทฯ
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Save เพื่อบันทึกใบสมัคร หลังจากบันทึกใบสมัครแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Password ผ่านทาง Email Address ที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยท่านสามารถ Log In เข้าระบบเพื่อทำการปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงาน Online ได้ภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงานได้อีก และระบบจะยังไม่ส่งใบสมัครของท่าน จนกว่าท่านจะกดปุ่ม Submit ที่หน้า 4
หากท่านกด Submit ที่หน้า 4 แล้ว ระบบจะถือว่าท่านได้ส่งใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงานได้อีก
ข้อมูลเบื้องต้น
ตำแหน่งงานที่สมัคร :
*
เงินเดือนที่ต้องการ :  บาท
*
วันที่พร้อมเริ่มงาน :
*
สามารถทำงานเป็นกะได้หรือไม่ :
*
ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ - นามสกุล :
*
วันเกิด :
*
     
สถานที่เกิด :
เชื้อชาติ : สัญชาติ : ศาสนา :
ส่วนสูง :  ซม. น้ำหนัก :  กก.    
เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน :
*
(ใช้แทน User Name ในการแก้ไขข้อมูลการสมัครงาน)
ออกให้โดย : วันหมดอายุ :    
เลขที่หนังสือเดินทาง :
ออกให้โดย : วันหมดอายุ :    
บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล : ชื่อโรงพยาบาล :
สถานภาพสมรส :
ชื่อ - นามสกุลคู่สมรส :   อายุ :  ปี
            อาชีพ :
            สถานที่ทำงาน : โทรศัพท์ :
            จำนวนบุตร รวม :  คน ชาย :  คน หญิง :  คน
ชื่อ - นามสกุลบิดา :   อายุ :  ปี
            อาชีพ :
ชื่อ - นามสกุลมารดา :   อายุ :  ปี
            อาชีพ :
จำนวนพี่น้อง :
 คน ชาย :   คน หญิง :   คน ท่านเป็นคนที่ : 
ที่อยู่สำหรับการติดต่อ
ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้
บ้านเลขที่ / หมู่ที่ / ซอย :
*
ถนน :
*
ตำบล / แขวง :
*
อำเภอ / เขต :
*
จังหวัด :
*
รหัสไปรษณีย์ :
*
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
*
Email Address :
*
(เพื่อรับรหัส 6 หลัก นำมาใช้เป็น Password ในการแก้ไขข้อมูลการสมัครงาน)
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน   ใช้ที่อยู่ปัจจุบัน
บ้านเลขที่ / หมู่ที่ / ซอย : ถนน :
ตำบล / แขวง : อำเภอ / เขต :
จังหวัด : รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
บุคคลที่ติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
ชื่อ - นามสกุล :
  ความสัมพันธ์ :
อาชีพ :
โทรศัพท์ที่บ้าน : โทรศัพท์มือถือ :
โปรดอ่านอย่างละเอียดและดำเนินการดังต่อไปนี้
1. กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
2. กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อประโยชน์ในการได้รับพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับบริษัทฯ
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Save เพื่อบันทึกใบสมัคร หลังจากบันทึกใบสมัครแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Password ผ่านทาง Email Address ที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยท่านสามารถ Log In เข้าระบบเพื่อทำการปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงาน Online ได้ภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงานได้อีก
หากท่านกด Submit ที่หน้า 4 แล้ว ระบบจะถือว่าท่านได้ส่งใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงานได้อีก
ประวัติการศึกษา
ระดับการศึกษาสูงสุด :
*
ระดับการศึกษา สถานศึกษา สาขา / วิชาเอก เกรดเฉลี่ย จาก ถึง
ประถมศึกษา :
มัธยมศึกษาตอนต้น :
มัธยมศึกษาตอนปลาย :
ปวช. :
ปวส. :
ปริญญาตรี :
ปริญญาโท :
ปริญญาเอก :
อื่น ๆ :
ปัจจุบันศึกษาต่อระดับ :
สาขา / วิชาเอก :
สถานศึกษา :
กิจกรรมพิเศษขณะกำลังศึกษา (ทุกระดับ):
ประวัติการฝึกอบรม / สัมมนา
  ตั้งแต่ ถึง ชื่อสถานที่ฝึกอบรม หลักสูตร  
1.
ทักษะและความสามารถ
ความสามารถด้านภาษา
    ทักษะการฟัง ทักษะการพูด ทักษะการอ่าน ทักษะการเขียน  
ภาษา :
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
โปรแกรม :
ความสามารถในการขับขี่
รถจักรยานยนต์ เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ : วันที่อนุญาต : วันหมดอายุ :
รถยนต์ เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ : วันที่อนุญาต : วันหมดอายุ :
รถบรรทุก เลขที่ใบอนุญาตขับขี่ : วันที่อนุญาต : วันหมดอายุ :
  ประเภทใบอนุญาต :        
งานอดิเรก :  ตอบได้มากกว่าหนึ่งอย่าง
โปรดอ่านอย่างละเอียดและดำเนินการดังต่อไปนี้
1. กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
2. กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อประโยชน์ในการได้รับพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับบริษัทฯ
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Save เพื่อบันทึกใบสมัคร หลังจากบันทึกใบสมัครแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Password ผ่านทาง Email Address ที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยท่านสามารถ Log In เข้าระบบเพื่อทำการปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงาน Online ได้ภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงานได้อีก
หากท่านกด Submit ที่หน้า 4 แล้ว ระบบจะถือว่าท่านได้ส่งใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงานได้อีก
ประวัติการทำงาน (เริ่มจากก่อนไปหลัง)
ลำดับที่ 1
จาก : ถึง :
*
   
ชื่อบริษัท :
*
ประเภทกิจการ :
*
ตำแหน่ง :
*
หน้าที่ความรับผิดชอบ :
ชื่อผู้บังคับบัญชา :   ตำแหน่ง :
เงินเดือนสุดท้าย :  บาท/เดือน
*
เหตุผลที่ลาออก :
ผลประโยชน์ที่ได้รับจากสถานที่ทำงานสุดท้าย
ค่าจ้าง :  บาท/เดือน ค่ากะ :  บาท/วัน ค่าครองชีพ :  บาท/เดือน
ค่าเบี้ยเลี้ยง :  บาท/เดือน ค่าน้ำมันรถ :  บาท/เดือน โบนัส :  เดือน
อื่น ๆ :  
โปรดอ่านอย่างละเอียดและดำเนินการดังต่อไปนี้
1. กรุณากรอกข้อมูลเป็นภาษาไทย
2. กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * ให้ครบถ้วน
3. กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุด เพื่อประโยชน์ในการได้รับพิจารณาคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์กับบริษัทฯ
เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้กด Save เพื่อบันทึกใบสมัคร หลังจากบันทึกใบสมัครแล้ว บริษัทฯ จะจัดส่ง Password ผ่านทาง Email Address ที่ท่านได้แจ้งไว้ โดยท่านสามารถ Log In เข้าระบบเพื่อทำการปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงาน Online ได้ภายใน 7 วัน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถทำการปรับปรุง / แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงานได้อีก
หากท่านกด Submit ที่หน้า 4 แล้ว ระบบจะถือว่าท่านได้ส่งใบสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถทำการปรับปรุง/แก้ไขข้อมูลในใบสมัครงานได้อีก
ข้อมูลอื่น
ท่านเคยเข้ารับราชการทหารหรือไม่
 
ท่านเคยเป็นสมาชิกหรือกรรมการในสมาคม สถาบัน หรือ สโมสร ใดหรือไม่
ระบุรายละเอียด :
ท่านมีโรคประจำตัวหรือไม่
ระบุรายละเอียด :
ในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมา ท่านเคยเจ็บป่วยหนัก, บาดเจ็บสาหัส หรือ เคยเข้ารับการผ่าตัดหรือไม่
ระบุรายละเอียด :
ท่านทราบข่าวการรับสมัครงานจากแหล่งใด :
เหตุผลที่ท่านต้องการร่วมงานกับบริษัท :
ข้าพเจ้ารับรองว่า ข้อความทั้งหมดเป็นจริงทุกประการ หากบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใด ในใบสมัครนี้ย่อมเป็นสาเหตุเพียงพอที่จะโมฆะได้ ทันทีโดยไม่มีข้อแม้ใด ๆ ทั้งสิ้น
เอกสารประกอบการสมัครงาน
ไฟล์ที่แนบ ต้องเป็นไฟล์ *.zip, *.rar, *.doc, *.docx, *.txt, *.pdf *.gif, *.png, *.jpg, *.jpeg
1.
*
รูปถ่าย 1 นิ้ว  
2. Resume  
3.
*
หลักฐานการศึกษา
4. หนังสือรับรองการทำงาน
5. หลักฐานการฝึกอบรม
6. อื่น ๆ