การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการของ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  บริษัทฯ ยึดหลัก 3 ประการ ดังนี้


1.การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

2.การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3.ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

 
  เป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Network เครือข่ายสีเขียว) ภายในปี 2556 พนักงานขององค์กรร่วมสร้างวัฒนธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น ตามสโลแกน 


สร้างสรรค์คุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

Create Quality for Better Living  

“ Green  Clean Care”


 
Green
Green Technology
ใช้เทคโนโลยีสีเขียว ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

 Clean
Clean Factory
เป็นโรงงานสะอาด  ปลอดมลพิษ

 Care
Care for People
ใส่ใจ ในทุกคุณภาพชีวิต
 
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน  


บริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการตรวจวัดค่าการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  โดยผลการตรวจวัดค่าการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฏหมายกำหนด