การจัดการของเสีย
เป้าหมายการจัดการของเสียของบริษัท

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อทำให้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมีปริมาณลดลงอย่างน้อย 20% ภายในปี พ.ศ. 2562 รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการของเสียที่เกิดโดยการจำแนกและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

      
  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้ตระหนักเห็นความสำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิเช่น ความมุ่งมั่นลดปริมาณการใช้วัตถุดิบพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) โดยได้  ลดน้ำหนักขวด PET ขนาด 1.0 ลิตร จาก 35 กรัม ลงมาเหลือ 27 กรัม แต่ยังคงความแข็งแรงของขวดเท่าเดิม ส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรชนิดเม็ดพลาสติกได้ประมาณ 23 % นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ  ได้จัดทำโครงการ Paperless โดยการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ใช้กระดาษสำหรับเอกสาร มาเป็นการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลดปริมาณของเสียจากกระดาษในสำนักงาน เป็นต้น 

     
การบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นของบริษัท  

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มีการจำแนกประเภทของเสีย เพื่อให้สามารถนำเอาของเสียกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบจากพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) มาเป็นพลาสติกชีวภาพ สำหรับใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุน้ำมันพืชในอนาคต เพื่อช่วยลดปัญหาการย่อยสลายของขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วในธรรมชาติ


   

บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตา มาเป็นเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล (Biomass)  สำหรับการผลิตไอน้ำ (Steam) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม ขี้เถ้าแกลบ (Ash) จัดเป็นของเสียที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ของแกลบ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนานำเอาขี้เถ้าแกลบ (Ash) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ใช้เป็นส่วนผสมปุ๋ย ส่วนผสมหน้าดินเพื่อปรับปรุงสภาพดิน และผลิตอิฐมวลเบา เป็นต้น