คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
15 สิงหาคม 2561


          ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้ามาเยี่ยมชมและศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง ภาคอุตสาหกรรม มอก. ๙๙๙๙ ( แนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมในสถานประกอบการ ) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เพื่อส่งเสริมพัฒนาบุคลากร และองค์กรให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้มีความมั่นคง เติบโตได้อย่างยั่งยืนและมีความสุข

          ซึ่งทางบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นองค์กรนำร่องในการดำเนินงานตามแนวโครงการบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐาน มอก.๙๙๙๙ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำมาพัฒนาคุณภาพ มาตราฐานการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างต่อเนื่องตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง