ธนากรฯ เข้ารับรางวัล CSR-DIW Continuous Award 2018 ต่อเนื่องปีที่ 7
17 สิงหาคม 2561

 


   

        บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืช ตรา กุ๊ก ได้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ CSR-DIW Continuous Awards  2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ตามโครงการส่งเสริมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน (Corporate Social Responsibility : Department of Industrial Works) ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561  ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี กรุงเทพมหานคร โดยคุณจุฑามาศ เลาหะโชติ  ผู้จัดการแผนกพัฒนาระบบงาน เป็นผู้เข้ารับมอบโล่ จากผู้บริหารระดับสูงของกรมโรงงานอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการทำงานควบคู่กับการอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน และช่วยสนับสนุนการพัฒนาประเทศไทยเข้าสู่ Thailand 4.0 อย่างสมบูรณ์