โครงการงานวันเด็กประจำปี 2016 ณ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
09 มกราคม 2559
 
    

โครงการงานวันเด็กประจำปี 2016 ณ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
วันที่   9 มกราคม 2559

กุ๊ก จับมือกับ ไทยเทพรส ร่วมกันจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “เด็กดีภูเขาทอง ครั้งที่ 4” ณ บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน) เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เด็กๆ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า โดยภายในงานมีการแสดงบนเวที จับฉลาก อีกทั้งแจกอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งสร้างความสนุกสนานและรอยยิ้มให้แก่เด็กๆ กันถ้วนหน้า