ธนากรฯ ได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบในการดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาล
05 กันยายน 2561


      คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณรับรองเกณฑ์มาตรฐานธรรมาภิบาลธุรกิจประจำปี 2561 โดยคุณกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้องฉลาดลบเลอสรรค์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

          รางวัลนี้แสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ และความคุ้มค่า ยังเป็นแบบอย่างและพลังในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจไทยต่อไป