ธนากรฯ องค์กรที่พัฒนาไปสู่การเป็น Healthy Organization
06 กรกฎาคม 2561


       คุณอดุลย์ เปรมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เข้ารับรางวัล Healthy Organization ประจำปี 2561  เพื่อแสดงว่า เป็นองค์กรที่พัฒนาไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพ จาก ศ.เกียรติคุณ พญ. วรรณี  นิธิยานันท์  ประธานคณะกรรมการเครือข่ายคนไทยไร้พุง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม  2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง 201  อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

       การเข้ารับรางวัล Healthy Organization นี้เป็นการแสดงว่า บริษัทธนากรฯ นอกจากจะผลิตน้ำมันพืช กุ๊ก ที่ดีต่อสุขภาพแล้ว ยังเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญและตระหนักต่อสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดีของพนักงานในองค์กรอีกด้วย