นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
("บริษัท") ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นส่วนหนึ่งของการรับผิดชอบต่อสังคม และเป็นรากฐานในการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือ บริษัท จึงออกนโยบายฉบับนี้ขึ้นเพื่อกำหนดกรอบการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในกระบวนการต่างๆ ของบริษัท ให้พนักงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องขอยึดมั่นและปฏิบัติตามให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และมาตรฐานสากลด้านความเคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัว
ทั้งนี้ ตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ประกาศกำหนดไว้ และแนบท้ายประกาศ
ฉบับนี้
หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิตามนโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัท หรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผ่านช่องทางดังนี้
ชื่อบริษัท :  บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์
น้ำมันพืช จำกัด

ที่อยู่ :  เลขที่ 99 หมู่ 2 ซอยธนากร ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290
เว็บไซต์ :  www.cook.co.th
โทรศัพท์
(Call Center) : 
02-819-7475 กด 280
อีเมล :  dpo@cook.co.th
Line OA ID :  DPO-TVOP
สแกน QR CODE :  cook_contact_qr_code
ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2565 ( นายเพชร หวั่งหลี ) กรรมการผู้จัดการ