รางวัล และความภาคภูมิใจ

 • award1

  CSR-DIW Continuous Award 2013

  award2

  FDA Quality Award 2013

 • award3

  CSR-DIW Award 2012

  award4

  The Best Improvement Award

 • award5

  รางวัลสนับสนุนโครงการส่งเสริมการปลูกทานตะวันครบวงจรปลายฤดูฝน

  award6

  ร่วมมือสนับสนุนปีรณรงค์การเพิ่มผลผลิต และบริโภคถั่วเหลือง

 • award7

  ISO 9001:2008

  award9

  ISO 9001:2008

 • award8

  In appreciation for your assistance and support

  award10

  SSQR 2005

 • award11

  รักแม่ รักแม่น้ำ

  award12

  รางวัลสนับสนุนโครงการ โชห่วย ช่วยชาติ ร้านถูกใจ

 • award13
  award14

คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด
เป็นรายแรกของผู้ผลิตน้ำมันพืช

คว้ารางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุด
เป็นรายแรกของผู้ผลิตน้ำมันพืช

ในปี 2559

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้รับการรับรอง ว่าเป็นโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 (Green Industry Level 5) “เครือข่ายสีเขียว” รายแรกของผู้ผลิตน้ำมันพืช ในไทย จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ที่แสดงให้เห็นถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยให้การสนับสนุนคู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างต่อเนื่อง

a
a

อีกทั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท ยังได้รับรางวัล Eco-Products International Fair 2016 Awards (EPIF AWARDS) ซึ่งเป็นการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้สังคมบริโภคอย่างยั่งยืนตามแนวการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว

ความเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

01

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การประกอบกิจการของ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯ ยึดหลัก 3 ประการ ดังนี้
1

การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

2

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

3

ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

factory
เป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท
บริษัทฯ มุ่งมั่นเพื่อให้ได้รับการรับรองระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO14001) และโรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 5 (Green Network เครือข่ายสีเขียว) ภายในปี 2556 พนักงานขององค์กรร่วมสร้างวัฒนธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้น ตามสโลแกน
สร้างสรรค์คุณภาพ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
Create Quality for Better Living
Green Clean Care
Create Quality for Better Living
Green Clean Care
Green Technology
ใช้เทคโนโลยีสีเขียว ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมและใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า
Clean Factory
เป็นโรงงานสะอาด ปลอดมลพิษ
Care for People
ใส่ใจ ในทุกคุณภาพชีวิต
การตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน
บริษัทฯ มีการดำเนินการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการตรวจวัดค่าการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยผลการตรวจวัดค่าการปล่อยมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่
กฏหมายกำหนด
02

การจัดการน้ำ

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด มีเป้าหมายการจัดการน้ำ โดยการตั้งเป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาโรงงานเป็นระบบ Zero Effluent ภายในปี 2562 นั้นคือ ไม่มีน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิต ซึ่งส่งผลให้ บริษัทฯ ยกเลิกระบบบำบัดน้ำเสีย
factory2
การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อมุ่งมั่นสู่ Zero Effluent
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี 2546 จนถึงปี 2553 โดยการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ ควบคู่ไปกับ การนำระบบ Zero Effluent มาใช้ ในกระบวนการผลิต ส่งผลให้ ณ ปัจจุบัน ปริมาณน้ำเสียโดยรวมของบริษัทลดลงจากวันละ 350 ลบม./วัน เหลือวันละ 120 ลบม./วัน อีกทั้ง ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรน้ำ จึงดำเนินการนำน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ การนำน้ำกลับมาใช้ที่ระบบ Wet Scrubber ของ Steam Boiler และนำไปใช้เป็นน้ำสำรองสำหรับใช้ดับเพลิง
การตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียหลังการบำบัด
บริษัทฯ มีระบบการบำบัดน้ำเสียภายในโรงงาน โดยใช้ระบบ Activated Sludge (ระบบเติมอากาศ) โดยผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดอยู่ในเกณฑ์ควบคุมทุกรายการ อีกทั้งยังมีระบบการจัดการสลัดจ์ส่วนเกินที่ได้จากระบบบำบัดน้ำเสียตามหลักวิชาการ นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการส่งรายงานการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดให้หน่วยงานราชการรับทราบตามกฎหมายตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่
01
รายงานน้ำเสียต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม
02
รายงานน้ำเสียต่อเทศบาลพระสมุทรเจดีย์
03
รายงานน้ำเสียต่อกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี
03

การจัดการของเสีย

บริษัทฯ มีเป้าหมายในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อทำให้ปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตมีปริมาณลดลงอย่างน้อย 20% ภายในปี พ.ศ. 2562 รวมถึงพัฒนาระบบการจัดการของเสียที่เกิดโดยการจำแนกและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
hand soil
การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้ตระหนักเห็นความสำคัญการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า อาทิเช่น ความมุ่งมั่นลดปริมาณการใช้วัตถุดิบพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) โดยได้ ลดน้ำหนักขวด PET ขนาด 1.0 ลิตร จาก 35 กรัม ลงมาเหลือ 27 กรัม แต่ยังคงความแข็งแรงของขวดเท่าเดิม ส่งผลให้ลดการใช้ทรัพยากรชนิดเม็ดพลาสติกได้ประมาณ 23% นอกจากนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ Paperless โดยการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่ใช้กระดาษสำหรับเอกสาร มาเป็นการทำงานผ่านระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อลดปริมาณของเสียจากกระดาษในสำนักงาน เป็นต้น
การบริหารจัดการของเสียที่เกิดขึ้นของบริษัท
บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้ตระหนักเห็นความสำคัญของเสียต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต มีการจำแนกประเภทของเสีย เพื่อให้สามารถนำเอาของเสียกลับมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่น ที่จะเปลี่ยนการใช้วัตถุดิบจากพลาสติกชนิด Polyethylene Terephthalate (PET) มาเป็นพลาสติกชีวภาพ สำหรับใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุน้ำมันพืชในอนาคต เพื่อช่วยลดปัญหาการย่อยสลายของขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้วในธรรมชาติ
bare product
เราให้ความสำคัญ ในการใช้พลังงาน
บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเปลี่ยนพลังงานเชื้อเพลิงจากน้ำมันเตา มาเป็นเชื้อเพลิง พลังงานชีวมวล (Biomass) สำหรับการผลิตไอน้ำ (Steam) เพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะเรือนกระจก อย่างไรก็ตาม ขี้เถ้าแกลบ (Ash) จัดเป็นของเสียที่ได้จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ของแกลบ ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนานำเอาขี้เถ้าแกลบ (Ash) ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ ใช้เป็นส่วนผสมปุ๋ย ส่วนผสมหน้าดินเพื่อปรับปรุงสภาพดิน และผลิตอิฐมวลเบา เป็นต้น