การรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ

การรับรองคุณภาพ

เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านมีความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าและบริการที่เรามอบให้ด้วยความใส่ใจ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

จึงมีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐานและพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่องตามหลักสากล โดยทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองมาตรฐานและระบบคุณภาพที่สำคัญดังนี้

 • Sedex
 • ISO 14001 : 2004
 • FSSC 22000 : 2013
 • ISO 50001 : 2011
 • OHSAS 18001 : 2007
 • ISO 9001 : 2008
 • Kosher
 • Halal
 • Superbrands
 • Carbon Footprint
 • Carbon Neutral
 • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร
 • GMP & HACCP
 • Thailand Trust Mark
 • ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน
 • อย.ควอลิตี้ อวอร์ด
 • Sedex

  ด้วยแนวความคิดที่ว่า การให้ความสำคัญกับ “พนักงาน” เป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาองค์กร และคุณภาพสินค้าที่ดี นำมาซึ่งความมั่นคงและยั่งยืนในสังคม ทางบริษัทฯ จึงให้ความสำคัญในการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างมีจริยธรรม โดยได้รับการตรวจประเมินจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถทำการเข้าดู ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sedex.org.uk

 • ISO 14001 : 2004

  บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ได้รับการตรวจรับรอง ISO 14001 : 2004 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นเครื่องชี้บ่งถึงประสิทธิภาพขององค์กรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับองค์กร และสังคมภายนอก

 • FSSC 22000 : 2013

  บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร FSSC 22000 : 2013 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งสะท้อนให้เห็น ถึงการให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในกระบวนการผลิตอาหารของบริษัทฯ โดยการได้รับการรับรองมาตรฐานนี้จะครอบคลุมถึงการได้รับการรับรองระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในการผลิตอาหาร (HACCP) และหลักปฏิบัติที่ดีในการผลิต (GMP) ไปพร้อมๆ กัน

 • ISO 50001 : 2011

  บริษัทธนากรฯ ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการพลังงาน ISO 500001 : 2011 จากบริษัท เอซีเอ็ม เซอร์วิสเซส จำกัด ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดภายในองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารการใช้พลังงานของประเทศโดยรวม

 • OHSAS 18001 : 2007

  บริษัทธนากรฯ ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งแสดงถึงการส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดล้อม ในการทำงานที่ดี ความปลอดภัยของพนักงานระหว่างการปฏิบัติงานและสังคมภายนอก

 • ISO 9001 : 2008

  การผลิตผลิตภัณฑ์อย่างเป็นระบบและมีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง โดยระบบการบริหารจัดการคุณภาพของบริษัทฯ นั้น ได้รับการรับรองจาก บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ว่ามีการจัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานและเอกสารวิธีการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนอย่างชัดเจน

 • Kosher

  เป็นมาตรฐานที่รับรองว่า ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ที่มีการติดตราสัญลักษณ์รับรองดังกล่าว มีความเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ที่อนุญาตให้รับประทานได้ สอดคล้องตามหลักของศาสนา “ยูดาย” หรือข้อกำหนด “โคเชอร์ ” ซึ่งเป็นภาษาฮีบรูว์ แปลว่า “สะอาด” หรือ “เหมาะสม” โดยบริษัทฯ ได้รับการรับรอง และได้รับการเข้าตรวจประเมินจากนักการศาสนา “แรบไบ” จาก Union of Orthodox Jewish Congregations of America

 • Halal

  ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนากระบวนการผลิตอาหารให้ถูกต้องตาม หลักบัญญัติของศาสนาอิสลามโดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และ คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ให้สามารถใช้ “เครื่องหมายรับรองฮาลาล” ได้

 • Superbrands

  Superbrands คือหน่วยงานอิสระที่ทำงานด้านการวัดและประเมินความเป็นเลิศของแบรนด์เพื่อทำการ โปรโมทความสำเร็จในการสร้างแบรนด์ โครงการ Superbrands ได้รับการยอมรับว่าเป็นการมอบรางวัลที่ได้มาตรฐานสูงสุดด้านแบรนด์ของโลก ผ่านการคัดกรองอย่างเข้มข้นจากการสำรวจจากผู้บริโภคจากทั่วประเทศ รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการตลาด และ คณะกรรมการอิสระของซุปเปอร์แบรนด์เป็นผู้ร่วมทำการโหวต โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกสามเกณฑ์หลักด้วยกันคือ คุณภาพของแบรนด์ ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค และ เอกลักษณ์ของแบรนด์

 • Carbon Footprint

  ด้วยความตระหนักของทีมผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อวิกฤตภาวะโลกร้อนที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่ต่อประชากรโลกปัจจุบันและอนาคต ทางทีมผู้บริหารจึงได้เร่งดำเนินการให้มีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ เพื่อแสดงค่า คาร์บอนฟุตพรินท์ (CFP) ของผลิตภัณฑ์ทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยผ่านการตรวจประเมินจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก มหาชน (อบก) เพื่อนำมาสู่การพัฒนากระบวนการผลิตให้สามารถควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ในอนาคต สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgo.or.th

 • Carbon Neutral

  "Carbon Neutral" หมายถึง การซื้อคาร์บอนเครดิต มาชดเชยกับปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดที่ปล่อยออกมาจากกิจกรรมต่างๆขององค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือ เหตุการณ์ หรือ บุคคล เพื่อทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากองค์กร หรือ ผลิตภัณฑ์ หรือเหตุการณ์ หรือ บุคคล "เท่ากับศูนย์" สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tgo.or.th

 • คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

  คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร เป็นการแสดงข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ สามารถเข้าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonorg/

 • GMP & HACCP

  บริษัทฯ ได้จัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิต (GMP) รวมทั้งมีการจัดทำระบบการวิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม (HACCP) โดยมีการวิเคราะห์อันตรายทางกายภาพ ทางเคมี ทางชีวภาพ ที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อกำหนดจุดวิกฤตและค่าวิกฤตที่ต้องควบคุม รวมถึงการกำหนดระบบในการเฝ้าระวังและทวนสอบ โดยในส่วนของกระบวนการผลิตน้ำมัน ถั่วเหลือง น้ำมันดอกทานตะวัน และ ไขมันพืช บริษัทฯ ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำหรับกระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ บริษัทฯ ได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์

 • Thailand Trust Mark

  บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรก ที่ได้รับตราสัญลักษณ์คุณภาพไทยแลนด์ (Thailand Trust Mark) จากกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เพื่อเป็นการรับรองว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เป็นสินค้าคุณภาพชั้นเยี่ยม ที่ผ่านการคัดสรรแล้วจาก ประเทศไทย

 • ฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน

  เครื่องหมายลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ หรือ ฉลากลดโลกร้อน (Carbon Footprint Reduction) คือ ฉลากที่แสดงว่า ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ และสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของผลิตภัณฑ์ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งเป็นการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลอดวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thaicarbonlabel.tgo.or.th/carbonlabel/

 • อย.ควอลิตี้ อวอร์ด

  ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้มีการจัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการมอบรางวัล “อย.ควอลิตี้ อวอร์ด” ซึ่งโครงการนี้ได้จัดขึ้นตั้งแต่ 2552 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับสถานประกอบการที่มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มีจริยธรรมและใส่ใจต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค รวมถึงสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง