จริยธรรม

ทางธุรกิจ

ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายใต้หลัก
บรรษัทภิบาลที่ดี จึงได้กำหนด “จริยธรรมทางธุรกิจ”
ให้ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ทุกคน ถือเป็น
แนวทางปฎิบัติ ในการทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
ของตนที่พึงมีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ชุมชน สังคม และสิ่ง
แวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ ก้าวไปสู่ความสำเร็จตามนโยบายคุณภาพของบริษัทฯ

farm small scale
farm big scale
farm small scale

เราจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลเพื่อความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพบริษัทฯ จึงดำเนินการดังนี้

code of conduct

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายคุณภาพบริษัทฯ จึงดำเนินการดังนี้

 • พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ

 • พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน
  และกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง มีนวัตกรรม
  และยั่งยืน

 • ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  และตรงตามความต้องการของลูกค้า

 • การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  เพื่อประโยชน์ส่วนรวม โดยการควบคุมและบริหารการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 • จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลา

 • ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายใน และภายนอกองค์กร

ภายใต้นโยบาย

คุณภาพดังกล่าว

คณะผู้บริหารบริษัทฯ ได้ติดตามกำกับดูแลและพัฒนาให้บริษัทฯเป็นองค์กรที่มีคุณภาพในทุกๆ องค์ประกอบที่เป็นส่วนสำคัญต่อการเจริญเติบโตที่ยั่งยืน และเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมตลอดไป