นโยบายความรับผิดชอบ

ต่อสังคม

ทุกย่างก้าวที่มั่งคงของเราในวันนี้ คือ ย่างก้าวที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหลายๆ ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภค
ชุมชน หรือสังคม ดังนั้นในทุกก้าวของเรา จึงมีความ
มุ่งมั่นในการดำเนินงานโดยตระหนักถึงความรับผิดชอบ
ต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัทฯ
โดยยึดหลักการดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
มีจริยธรรม และเคารพหลักสิทธิมนุษยชน

01

ธุรกิจโปร่งใส

02

ตรวจสอบได้

03

เคารพหลัก
สิทธิมนุษยชน

04

ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกความปลอดภัยของผู้บริโภค

ทุกความปลอดภัยของผู้บริโภค

ทุกผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

ทุกผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม

จึงเป็นสิ่งที่เราเฝ้าทบทวนอย่างสม่ำเสมอในการดำเนิน
ธุรกิจ โดยการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย
ข้อกำหนดอื่น ๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
เกิดการพัฒนา การปรับปรุงและนำไปสู่การสร้างรากฐาน
ของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน