วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ค่านิยม

วิสัยทัศน์

ธนากร จะเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากน้ำมัน อย่างยั่งยืน

industry
farm and truck

พันธกิจ

ส่งเสริมการผลิต
และการบริโภคอย่างยั่งยืน

 • 01

  การพัฒนาและปรับปรุง กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต และกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้

 • 02

  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

 • 03

  ความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งภายในและภายนอกองค์กร

ค่านิยมร่วม

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

code of conduct

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 • มุ่งมั่นพัฒนาตนเองและองค์กรอย่างสม่ำเสมอ

 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

 • ทำงานเป็นทีม